Torsdag 19.november hadde Sunnaas sykehus enda en videokonferanse med dem som jobber i helsesektoren i Uruguay. Tema denne gang var Rehabilitering av pasienter med multitraumer. Det var lege Astrid Jensen, fysioterapeut Marta Porto og sykepleier Elin Håkonsen som bidro med sin fagkompetanse. Lege Leandro Orosco bandt det hele sammen og oversatte til spansk der det var nødvendig. 

Videokonferansen er en del av det samarbeidet Hjelpemiddelfondet har med Sunnaas om spredning av kunnskap på rehabiliteringsområdet. Vi sender utstyr til gjenbruk, men minst like viktig som å få utstyr er å kunne bruke utstyret og ha kunnskap om hvordan personer med en funksjonshemming best mulig kan benytte hjelpemidlene. 

Gjennom videokonferansene får mottakerne av utstyret mer kunnskap og gjennom praktiske kurs får de også prøvd ut teoriene i samarbeid med fagfolkene fra Sunnaas. Pandemien i år har foreløpig satt en stopper for vår reisevirksomhet, men videokonferansene fungerer fortsatt veldig bra.

Vi sender en stor takk til Sunnaas og deres ansatte som gang på gang stiller opp og gir av sin kunnskap! Stor takk også til tekniker Bjørn Kleven som sørger for at overføringene fungerer!

Difusión de conocimientos desde Sunnaas

El jueves 19 de noviembre, el Hospital de Sunnaas (Noruega) realizó una videoconferencia hacia el Sistema de Salud de Uruguay. El tema fue esta vez : «El abordaje práctico del multitrauma en Rehabilitación». La doctora Astrid Jensen, la fisioterapeuta Marta Porto y la enfermera Elin Håkonsen, fueron quienes contribuyeron con su experiencia. Y con la organización del Dr. Leandro Orosco quien además tradujo al español cuando fue necesario.

La videoconferencia es parte de la colaboración de Hjelpemiddelfondet con Sunnaas en la difusión de conocimientos en el campo de la rehabilitación. Enviamos ayudas técnicas, y es tan importante obtenerlas como saber usarlas, tener el conocimiento de como las personas con discapacidades pueden hacer el mejor uso de esas ayudas técnicas.

A través de las videoconferencias, los destinatarios de los equipos adquieren mas conocimientos, y a través de cursos presenciales, también llegan a probar las teorías, en colaboración con los profesionales de Sunnaas. La pandemia de este año no nos ha permitido viajar, pero las videoconferencias sigue funcionando muy bien.

! Muchas gracias a Sunnaas, sus profesionales y técnicos siempre dispuestos a brindar sus conocimientos !